Iva Branković

  /  Iva Branković

Iva Branković

Iva Branković je asistent na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum.

Diplomirala socijalni rad na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, gde je 2014. godine završila i master studije socijalnog rada. Od 2016. godine na Fakultetu političkih nauka pohađa doktorske studije politikologije, smer socijalna politika i socijalni rad. Edukaciju iz sistemske porodične terapije završila 2013. godine pri Asocijaciji sistemskih terapeuta Beograd. Poseduje licencu za supervizijske poslove izdatu od strane Komore stručnih radnika socijalne zaštite Srbije.

Ima višegodišnje iskustvo u oblasti psithoterapije i psihosocijalne podrške sa fokusom na stručno usavršavanje zaposlenih i razvoj veština za prevladavanje profesionalnog izgaranja profesionalaca u neposrednom radu sa ranjivim grupama. Ko-autorka i realizatorka više akreditovanih programa obuke u oblasti primene savremenih metoda socijalnog rada i uspostavljanja i unapređenja supervizijske prakse.

Sa grupom autorki objavila publikaciju ‘’Supervizija u centrima za socijalni rad – priručnik za supervizore’’ (2017) Podgorica: Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore. Autorka više radova objavljenih u stručnim i naučnim časopisima, izlagala na raznovrsnim stručnim skupovima i učestvovala u razvojnim i istraživačkim projektima usmerenim na unapređenje kvaliteta usluga namenjenih ranjivim grupama i razvoja supervizijske podrške u Srbiji i regionu.